telefoon		06-34545387  E-mail		 		info@yogawijchen.nl Yoga Mariës Privacy verklaring


Yoga Mariës, gevestigd aan Zevendreef 3085

6605 VB  Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Yoga Mariës

info@yogawijchen.nl

www.yogawijchen.nl

Zevendreef 3085

6605 VB  Wijchen

0634545387

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Yoga Mariës verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Begindatum deelname yoga

- In correspondentie en telefonisch

- Bij de les afwezig of inhaalles


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@yogawijchen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden:
Yoga Mariës verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om mijn     dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het afhandelen van jou betaling

 - Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten of updates met informatie met betrekking tot yoga
 - Yoga Mariës verwerkt ook persoonsgegevens als  hier een wettelijk voorschrift voor bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:
Yoga Mariës bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:


(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: verplichting belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden:
Yoga Mariës verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden in overleg met betrokkene, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Yoga Mariës gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Mariës en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogawijchen.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Yoga Mariës wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Yoga Mariës neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met
info@yogawijchen.nl Yoga Mariës gaat de volgende maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:


- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- Website van HTTPS voorzien